Archive for the Chavez Category

Eftersom Master förvridaren Johan Norberg stänger sina kommentarer får jag publicera detta om Venezuela och Chavez

Posted in Blogroll, Chavez, Latin America, Venezuela, Brazil, Argentina, Chile, Nicaragus, Ecuador, Cuba, Chavez, Ibero America, Alternativa Bolivariana, Bolivar, UNASUR, ALBA, Socialismo siglo 21, Daniel Ortega, Fidel Castro, C, Venezuela on August 4, 2009 by marcleon009

Johan Norberg said: “Venezuela’s increasingly dictatorial president Hugo Chávez has just turned 32 opposition radio and two television stations. At the same time, he wants to push through a law that makes it possible to throw critical journalists in prison.
Now we wait just to see if these 17 Swedish left profiles, SSU: are and Left again to write a petition in support of Chávez and call the attack on the media a step in the democratic direction. As they wrote two years ago:
“We believe that the crucial problem in Venezuela is that a very few multi-millionaires controls the overwhelming part of the media … still dominated the media landscape in Venezuela sharply by a strong criticism against the government, while the vast majority of the population that supports Hugo Chávez has been more difficult to discard heard. ”

NOW my question to the master and paid propagadist (for an economic system which collapsed after all) is:
Can you broadcast radio or TV in Sweden without a permit? Can you broadcast radio or TV without a named and legal publisher? Could Swedes defame someone without penalty? Is not there something in Sweden called Psychological Defense who oversees what is disseminated in the media? Is there not in Sweden rules say that if a media disseminates false or incorrect information must the media company correct the mistake as soon as possible publicaly? Is not there a proposal to censor the Internet in the European Parliament? (by fabricated laws that will give operators the right to select a number of web sites you may subscribe and you are allowed to visit, the so-called Telecom Package) and there are no laws in Sweden (and certainly without support in law) to intercept the telephone and internet communication betwen the citizens. Is it in Sweden allowed agitating people to violently overthrow the elected and constitutional government? Is it allowed in any country in the OECD to make any of those things? The answer is that everyone knows is: NO. But the propagandists, paid and voluntary, useful idiots, hypocrites, and right fanatic (even though their economic neoliberal system collapsed) continue to disseminate their views. But of course this is about Venezuela. A country that the West would like to continue to see without laws, without order, without rules. why? Maybe then the foreign miscreants can act completely free. The freedom they seek and, if necessary, for by force of arms. This is not new. England bombed China apart and together in the name of free trade. The Chinese would indeed buy the English opium!. And so it is today too.

Maybe do you think people around the world do not see this? Maybe they do … or maybe they start slowly notice that all the talk does not match the actual behavior. Venezuela is exporting less oil today than ten years ago, says in Newsweek in July and it is not good or? But no one says it does matter because all the money ended up in foreign companies pockets! What matters for the Venezuelans? and why would something that is in the ground belonging to a foreigner? What is sovereignty? The United States refused to sell to China some installations it regarded as strategic (The Chinese wanted to test that with free trade and received a reply). But Venezuela is a country that you should plunder. Or?

Can you tell me if it is allowed to broadcast radio without having a valid permit from the authorities in Sweden? No, But the tiny Venezuela must allow the miscreants at any time, also with foreign financing to start or operate a radio station or television channel. Venezuela is a country that is doing better without rules and laws or perhaps better so for the foreigners who want to take it back. Note also writings about Venezuela’s’ big defence spending:If you look at the military spending in Latin America is Venezuela on the 4th or 5th place despite the fact that their GDP is the second largest in South America,not including Brazil, but nobody writes about for exemple Chile with almost double so much weapons spendings despite that their economy is just one-fifth of Venezuela, but it clearly: Venezuela is buying from Russians (who had also begin to believe that with free trade) and not from the U.S., and probably not from Sweden or no after that Swedish weapons ended up with the guerrillas in the neighboring country (actually the U.S. contacted Sweden already a few years ago and asked Sweden not to sell arms to Venezuela, more specific Bamse system). Of course, there is no black market in arms and if it did exist, the Swedish companies never participate in such illegal business right? Hehe.

in Swedish…
“Venezuelas allt mer diktatoriske president Hugo Chávez stängde nyss 32 oppositionella radiostationer och två TV-stationer. Samtidigt vill han driva igenom en lag som gör det möjligt att kasta kritiska journalister i fängelse.

Nu väntar vi bara på att få se om dessa 17 svenska vänsterprofiler, SSU:are och vänsterpartister återigen ska skriva ett upprop till stöd för Chávez och kalla angreppet på medierna ett steg i demokratisk riktning. Som de skrev för två år sedan:

“Vi anser att det avgörande problemet i Venezuela är att ett litet fåtal mångmiljonärer kontrollerar den överväldigande delen av massmedia… Fortfarande domineras medialandskapet i Venezuela kraftigt av en stark kritik mot regeringen, medan den stora majoritet av befolkningen som stödjer Hugo Chávez har svårare att göra sig hörd.”

NU min fråga till master och betald propagadisten ( för ett ekonomiskt system som kollapsade ju) är :

Kan man sända radio eller TV i Sverige utan tillstånd? Kan man sända radio eller TV utan ansvarig utgivare? Kan man i Sverige förtala någon utan påföljd? Finns det inte i Sverige något som heter Psykologisk Försvar som övervakar vad som sprids i medierna? Finns det inte i Sverige bestämmelser som säger att om en media sprider falska eller oriktiga uppgifter måste det aktuella mediebolaget rätta till snarast misstaget offentligt? Finns det inte förslag på att censurera internet i det europeiska parlamentet? (genom påhittade lagar som ska ge operatörerna att säja ett visst antal webbsajter som man får abonnera till- den så kallad Telecom Paket) och finns det inte lagar också i Sverige (och helt säkert utan stöd i lag) för att avlyssna medborgarna. Är det i Sverige tillåten att uppvigla folket, för att med våld störta den valda och konstitutionell regeringen? Är det tillåtet i något land inom OECD att göra någon av dem sakerna? Svaret är som alla vet NEJ. Men propagandisterna, betalda och frivilliga användbara idioter, hycklarna och höger fanatiker (trots att deras ekonomiskt nyliberalt system kollapsade) fortsätter att sprida sina åsikter. Men naturligtvis detta handlar om Venezuela. Ett land som Väst gärna vill fortsätta att se utan lagar, utan ordning, utan regler.varför? Kanske för då kan de utländska skojarna agera helt fritt. Den frihet de söker och om nödvändigt inför med vapenmakt. Detta är ingen nytt. England bombade Kina sönder och samman i frihandels namn. Kineserna skulle minsann köpa den engelska opium. Och så är det idag också.

Kanske tror ni att folk runtom om i världen inte ser detta? Kanske de gör… eller kanske börja dem sakta märka att allt prat inte matchar den faktiska agerande. Venezuela exporterar mindre olja idag än för tio år sedan säger man i Newsweek i juli och det inte bra eller? Men ingen säger att det inte spelade roll för allt pengar hamnade i utländska bolags fickor! Vad spelar för roll för Venezuelanerna? och Varför skulle något som ligger i marken tillhöra en utlänning? Vad är suveränitet? Vägrade inte USA att sälja till Kina vissa anläggningar som man betraktade som strategiska (Kineserna ville testa den där med frihandel och fick svar). Men Venezuela är ett land som ska man plundra. Eller? Kan du säga till mig om det är tillåtet att sända radio utan att ha giltigt tillstånd från ansvarig myndighet i Sverige? Nej, just det men lilla Venezuela måste tillåta att vilken skojare som helst, också med utländsk finansiering startar eller driver en radio eller tv-kanal. Venezuela är ju ett land som mår bättre utan regler eller kanske bättre sagt utlänningar som vill äga landet mår bättre av det. Märk också skriverierna om Venezuelas ”stora upprusning” Om man tittar på de militära utgifterna i Latinamerika ligger Venezuela på typ 4-5 plats trots att deras BNP är den andra största i Sydamerika, men ingen skriver om t.e. Chile köper nästan dubbel så mycket vapen torts att deras ekonomi är bara en femtedel av Venezuelas, men det är klart Venezuela köper från Ryssarna (som också hade börja tro den där med frihandel) och inte från USA, och troligen inte från Sverige heller efter att svenska vapen hamnade hos gerillan i grannlandet (USA kontaktade Sverige redan för några år sedan och bad Sverige att inte sälja vapen till Venezuela, mer specifik Bamse systemet). Det finns naturligtvis ingen svart marknad för vapen och om det skulle finnas, skulle Svenska företag aldrig delta i sådana vidriga affärer eller hur? Hehe.

I fall om skojaren och historie förfalskare Norberg skulle läsa detta bifogar jag också ett inlägg från mig som jag tycker är underbar! God läsning skojarna!

Open Letter to Dick “Darth Vader” Cheney about the Economic-Financial Crisis and the PPIP (or PPIF), Please Stop Johan Norberg Right Away!
Posted in Blogroll on April 1, 2009 by marcleon009
Posted in Blogroll on March 26, 2009 by D-Train

Dear Dick,

I write to you seeking some advice. I explain my problem. As you know we had a great time since the 80´s when Ronny took the White House…maybe do you remember all the fun we had with the guys, especially Milton, when we planned how to get out all those idiots and get theirs money. The plan was terrific: tell them that anyone could be rich if they let us to become even richer! It was a master move! Since tell them that if we got even more money some will “trickle down to them” haha and the “positive growth trend” hihi we created with “our own money creation approach” for 30 years ago or “The cash machine” as Milton used to refer it. Oh, Boy what a time!! Great Fun!! I had to recognise that Milton was a genius, R.I.P old boy! What a story!

Anyway, as you probably had heard some stuff had not been working properly the last year. Some of the guys from “the Street” got high with so much easy money and begun to sell some “insurance” to everyone without a penny in reserve, I think that they called the papers CDS or something like that. They got to idea from some Chinese guy that was working with the probability of a kid get cancer, his parents divorced, his best mate killed and his dog poison in the same time…almost zero. So they used the same arguments to sell a lot of those papers to idiots around the world, now saying that the probability that they papers loose all their value was zero, according to the formula! Great idea! READ THE WHOLE ENCHILADA

Well, the problem was, as you know now, that the prices went down…you know I think the guys had a debt mountain of some trillions and had no a single penny… well , no some money they are prepared to take back from the Cayman islands anyway. So we talked with the guys in Washington and told them that they had to pump up some cash or otherwise the whole enchilada would explode in the front of their face! They believe us again the jackasses!! Incredible! I asure you that tall will be fine. The guys from D.C. presented no problem as expected, you know that they are good people, decent people…our people.

No, the problem is that now the idiots from “main street” as we call them now have begun to protest and to ask a lot of questions…Why the government has to support us, where the money is coming from, what about the schools and the pensionfunds and a lot of shit…I’m completely convinced that the idiots that have nothing more to do and are sitting all the day in front of theirs computer surfing and bloging are part of the problem and I think that we have to address this issue rather sooner than later…we can not permit, after lying hundreds of millions in TV stations , newspapers and other stuff, that some frustrated commies take down all this “educational afford”! You know, as a security measure we employed only “people with the right mental disposition” i.e. people that support our way of seeing the world (most of them unfortunately are not “true believers” but only people seeking our gratifications…bonuses they call them now I believe), but the blogers are taking down the charade…We have certainly stop them asap!

Even worst is the fact that some jackass are arguing in public that we had to leave the “free market” works! It is quite worrying that there are some idiots out there that still believe all the crap we talked them. We had successfully pumped up theirs brains with some illusions that those jackasses still defend, but now there are others time my friend! We told the idiots about “free markets” and we talk about something about “democracy” and “liberty”… which of course we mean “liberty of action for us”…as when we talk about “free markets” we mean of course ” free for us” …As you explain for us for long time ago.I don’t remember exactly how we put the whole charade, cause I had at the time a terrible hangover…Well I can tell you that as we own almost all media it was not difficult to pumping out all this bullshit without any problem… But now we are experience some problems with those “hard core” people that still is arguing about “the free market” and other stuff…they are really making a hell for us! They don’t understand that the time for such rubbish is over…We have to stop them before they damage us! This is what happens when you mix idiots with the people that really know what is all about!! I hate those amateurs!

They are talking a lot of crap: That our guys in Washington don’t need to give us some cash, that the “market” is going to solve the whole thing and other bullshit! Ok, we told them to say that the last 30 years and it was working pretty well until it doesn’t… but those idiots don’t understand the point: it was as long as we got the money…and if we don’t get the cash in this way there is not point in continue with the charade! Now, we have to argue that Uncle Sam has to help us for the benefit of everyone and the nation (of course just help us …not take our money and leave us naked) …but those people, the market “liberals”, are really causing us some problems with their rubbish about the “free market”, the “invisible hand” and other stupidity!

I ask you what we can do now. We have certainly shut up those idiots before they damage us seriously and more and more people begin to ask questions!

For instance, lately the mob had begun to ask about the bonuses! That it was too much money and stuff like that…you know…the problem is that before we could tell them that it was necessary to do a “good job”…you know…but now when every idiot knows that we lost control ( and some trillions of dollars) what can we say?

We have to be really creative this time! The piece of art will be to explain to the mob why they have to give us their tax money, without requiring anything from us and respecting the sacred “private property” i.e. our property! Ours banks! and in the same time we get our “well deserved share” of this money!

It will require a lot of inventive talent and audacity. It is because of that I write to you dear Dick.

Sincerely yours

P. Wolfowitz or Wolfi for you…;=)

PS: Say Hello to Donald and “Georgi” when you see them!

PS2: The good news are that last Monday the guys from Washington come with a genial idea how to give us some money without so much questions: they called the giving away for “ Public-private-Investment –Fund” PPIF, I tell you it is a terrific deal. They give us say between 90 and 95 cents for buying something that as most is worth 5-20 cent, but with the face value of 1 dollar. If some idiots pay in the future say 1 dollar and 5 cent, we keep the diff of 10 cent (105-95), this is a 100 % return to our “investment” of 5 cent!! But, here is the magical with the arrangement: if we can not find some jackass that buys the junk paper we have not to pay at all the 95 cent we “borrow” to buy them in the first place!! Genial! All to save the economy (our economy dude) !! Hehe. Ohh these boys in Washington!!

Advertisements

Varje 11 april kommer att följas av en ny seger för Venezuelas folk

Posted in Chavez, Politics, Venezuela with tags , , , , , , , on April 12, 2008 by Minimux

Militärkuppen i Venezuela blev ett misslyckande tack vare Venezuelas befolkning som mot alla odds intog Caracas gator och återinsatte den folkvalde presidenten Hugo Chavez. Aldrig tidigare har befolkningen lyckats besegra utländska intressen och dess lokala medlöpare på detta sätt.

 

För sex år sedan genomfördes ännu en militärkupp i Latinamerika. Historien verkade hinna kontinenten ikapp. Minnet av 70-talets blodiga diktaturer som tog livet av tiotusentals vänsteraktivister och införde en kriminell ekonomiskt system – nyliberalismen, fick många latinamerikaner att reagera och visa sitt stöd för Venezuelas förändringsprocess och dess ledare Hugo Chavez. Den var den 11 april 2002.

 

En grupp militärer och dess uppdragsgivare, USA, Spanien, venezuelanska näringslivet och dess medieimperium, iscensatte en statskupp i Venezuela. Målet var att eliminera den valde nationalistiske och vänsterinriktade presidenten, Hugo Chavez och därmed hindra att fler länder i regionen skulle demokratiseras. Landets rikedomar bland annat oljan var kuppmakarnas viktigaste krigsbyte.

 

Kuppmakarna upplöste parlamentet och satt landet i undanstagstillstånd. De ockuperade radiostationer och tevekanaler och på så sätt försökte de att hindra befolkningen från att få information om händelserna. De tog till fånga landets president Hugo Chavez och satt honom under arrest. Han fördes bort i väntan på att bli avrättad. Den synlige ledaren för kuppen blev representanten för Venezuelanska arbetsgivarorganisation, FEDECAMERAS som också tillträdde som ny president. USA höll i trådarna i bakgrunden. Under två dagar höll kuppmakarna makten.

 

Dagen efter kuppen, den 12 april 2002, kunde man läsa i västpressen att genom störtandet av Chavez hade demokratin återställts i Venezuela. Medierna i Sverige lovordade kuppmakarna och det skrevs långa artiklar av de mest kända liberala debattörerna som förklarade att kuppen hade räddat demokratin i Venezuela.

 

Ingen av de som säger sig värna om demokrati och mänskliga rättigheter försvarade den folkvalda venezuelanska regeringen eller fördömde kuppen. Ingen av de pseudodemokrater som idag skriker högt och protesterar mot Kina eller Zimbabwe protesterade mot kuppmakarna.

 

Vem av dessa så kallade liberala demokrater har exempelvis uppmärksammat allmänheten om att Venezuelas grundlag är en världens mest demokratiska. Denna grundlag, som upplöstes av kuppmakarna i april 2002, hade röstats fram av landets befolkning i en folkomröstning år 1999. Den garanterar nämligen bland annat rätten att återkalla politiska uppdrag inkluderad självaste presidentens mandat om 20 % av en valkrets kräver det. 

 

Den venezuelanska grundlagen är som sagt unik i världen. Det finns endast tre länder i världen som garanterar rätten att återkalla ett politiskt uppdrag och det är endast Venezuela som använt sig av denna möjlighet år 2004. Chavez vann denna omröstning med en förkrossande majoritet. Ändå hade de svenska pseudoliberalerna mage att kalla Venezuelas president för en diktator och välkomnade kuppmakarna som frihetens förkämpar. 

 

Vad var det som gjorde att så kallade liberala debattörer och media skribenter anslöt sig till kuppmakarna och den globala mediediktaturens angrepp mot Venezuela?

 

Orsaken finns att hitta i Venezuelas historia som liksom hela kontinentens historia är nära kopplad till nyliberalismens utplundringsstrategi.

 

Venezuela anammar den nyliberala ideologin.

Nyliberalismen som ideologin och som ekonomiskt system hade svept över kontinenten i följespår och i direkt samspelt med de militära högerdiktaturerna under 70-talet.

 

Den nyliberala ideologin och dess långgående privatiseringar av allmänhetens gemensamma egendomar, avregleringar av arbetsrätten och skattesystemet samt nedskärningar i den offentliga sektorn försatt miljoner människor i djup misär. Nyliberalismen som ideologi och som ekonomisk politik, infördes med hjälp av tortyr och massmord. De så kallade demokratierna i Europa protesterade mot medlen såsom tortyr och massmord, men inte mot ändamålen, en ekonomisk politik som gynnade utländska företag.

 

Ett sådant brutalt ekonomiskt system kan aldrig införas på ett annat sätt än med direkt våld och kulturell indoktrinering. Orsaken är lika banal som självklart: ingen befolkning skulle i demokratiska val välja att sälja bort landet för smulor till maffialiknande företagskonglomerat, jobba för svältlöner eller montera ner landets sociala trygghetssystem. Friedman, nyliberalismens språkrör på 70-talet, var klart på denna punkt: Om nyliberalismen ska införas så ska den införas snabbt, brutalt och hänsynslöst

 

I Venezuela hade den nyliberala vågen nått landet i slutet av 80-talet. Detta skedde då resten av kontinenten redan hade dragits in i huggsexa och enorma privata förmögenheter hade skapats som en följd av utplundringen och privatiseringen av tidigare statsägda industrier. Ländernas naturtillgångar reades ut och skattefinansierade anläggningar plundrades av ”finanshajar”. Finansiering av köpeskillingen ordnades passlig nog med lånade pengar från IMF och statens egna medel som ”lånades ut” till förmånliga villkor.

 

Utlandsskulden

När kraschen kom tog staten ansvaret för lånet så som staten brukar göra när finansfolk och andra skojare slösar bort sina pengar. Allmänheten fick än en gång betala priset för kalaset. Först fick allmänheten via skattsedeln betala uppbyggnad av den nationella industrin och samhällsservicen. Därefter reades ut dessa industrier till spekulanter till subventionerade priser. Det dröjde inte länge förrän skojarna hade tömt verksamheterna på tillgångar och hade kört verksamheten i botten. Då övertog staten deras skulder till utlandet och när de utländska finansspekulanterna hamnade i kris och höjde räntan för att täcka sina förluster drabbade folket i dessa länder av ofantliga utlandsskulder. Det är den nyliberala ekonomiska framgången i fyra akter. Grunden till utlandsskuldskrisen hade lagts.

 

Venezuelanerna gör motstånd

Venezolanerna gjorde våldsamt motstånd mot detta kriminella system och deras utländska ”experter” och 1988 gav sig folket ut på gatorna för att kräva sina rättigheter och sitt land tillbaka. Befolkningen massakrerades, tusentals mördades i Caracas gator. Ansvarig för massakern, den socialdemokratiske och nyliberale presidenten Carlos Andres Perez hyllades av liberala debattörer som en ”sann demokrat”. Han hade med hjälp av korruption och lögner vunnit valet med ett politiskt och ekonomiskt program som i efterhand anpassades till de internationella finansiella organisationernas krav på ”strukturanpassningar” som IMF dikterade.

 

Ingen vet exakt hur många som dödades av denna ”demokratiska” regering. En del pratar om ca 10 000 personer eller rättare sagt fattiga. I Venezuelas dåvarande ”demokrati” saknade de fattiga till och med identitetshandlingar. De fattiga fanns inte ens i landets register. De existerade helt enkelt inte. Detta har för övrigt aldrig varit ett ämne att problematisera för svenska demokrater. Det var som väntat ingen i Sverige som protesterade över denna massaker eller mot denna brutala mördare Carlos Andres Perez, Vad skulle hända om Chavez skulle vara ansvarig för en enda dödsfall? Det är klart, Chavez är inte en av våra.

 

Chavez som Venezuelas nye ledare

Chavez kom till makten för att förbättra folkets levnadsvillkor och göra Venezuela oberoende av de utländska ”experterna” som hade orsakat så mycket misär och lidande. Han vann valet med ett program som lovade politisk deltagande, en ny grundlag som garanterade varje venezuelan sina mänskliga rättigheter. Det handlade om en offentlig sektor som garanterade kostnadsfri vård och skolan, jobb och en nationell industri som hjälpte till att utveckla landet.

 

Chavez åberopade Simon Bolivar, Latinamerikas store frihetshjälte från självständighetskriget mot Europa som symbol och ledstjärna i sitt projekt – den bolivarianska revolutionen. En revolution som skulle fullfölja 1820- talets ursprungliga projekt om en enad politisk och ekonomisk oberoende kontinent. 

 

Deltagandet i utformandet av den första bolivarianska grundlag blev en milstolpe i Venezuelas och Latinamerikas politiska historia. Grundlagen diskuterades på arbetsplatser, skolor, på gator och torg, ute i byarna.

Befolkningen röstade igenom reformen år 1999 med en överväldigande majoritet.

 

Detta var för mycket för de som under 150 år hade styrt landet men inte gjort något annat än att plundra det. Nästan samtliga de vid varje period sittande regeringarna fick genom korruption och allmosor från sina utländska partner sko sig på landets naturtillgångar. Chavez blev alltför farlig för dessa korrumperade venezuelaner och dess utländska uppdragsgivare. 

 

Terrorkampanj mot den folkvalda regeringen

De reaktionära krafterna satte igång en skrämselkampanj som lyfte upp det kommunistiska spöket som tidigare kommit väl till pass när olika nationalistiska, socialdemokratiska, socialistiska eller t o m ärliga liberaler hade kommit till makten i regionen. Detta fungerade inte.

 

Oppositionen till Chavez använde sig av hela sin monopolställning inom media och kommunikation för att förtala regeringen. Det blev vanligt att genom media kunde oppositionen utmana folk att ta livet av Chavez. Inte heller detta ökade stödet för oppositionen eller räckte till för att störta Chavez. Anklagelserna mot Chavez blev alltmer aggressiva i ett försök att vända opinionen mot honom. Chavez utmålades mer eller mindre som en förrädare då han påstods ge bort landets olja till Kuba och andra länder. Anklagelserna kom från de som alltid hade gett bort landets naturresurser till multinationella bolag.

 

Ingenting sades i oppositionens media om att Venezuelas olja gick till Kuba i utbyte mot bland annat 30 000 kubanska läkare som hjälpte att ta hand om de behövande på den venezuelanska landsbygden. Ingenting sades heller om att oljan gick till de fattiga små karibiska stater till förmånligare priser, och till utbyggnaden av sjukhus, bostäder, fabriker och skolor. De korrumperade politiska partierna och dess uppdragsgivare som alltid hade fått sin andel av de multinationella företagens oljevinster blev desperata.

 

Kuppen som sista utväg? 

Kuppmakarna hade planerat händelsernas förlopp i detalj. De hade för sin hjälp amerikanska rådgivare och specialister i ”demokratins försvar”. De hade en del militärer och näringslivet med sig. De hade kontrollen över massmedia. Under dagen den 11 april 2002 organiserades en demonstration i Caracas och prickskyttar sattes på viktiga platser för att kunna skjuta mot folk, både mot sina egna och mot Chavez anhängarna, allt enligt planerna. Presskonferensen där journalister och generaler skulle begära Chavez avgång för massakern var förinspelat sen ett par dagar innan som en av CNN: s rapporter erkände senare. Samma kväll stormades president palatset.

 

Vad var det som gick snett för kuppmakarna?

Allt skulle ha slutat där.

 

Så som många gånger tidigare skulle det ha räckt med att eliminera några tusentals vänsteraktivister, fattiga som ingen skulle sakna, stängt de få medier som kunde tänka sig att informera om sanningen och försäkrat att demokratin var återställd. De utländska investeringarna skulle ha strömmat in i landet då en företagsvänlig politik hade snabbt inrättats. Den internationella pressen som har nära kopplingar de multinationella oljebolagen skulle ha lovordat återställandet av demokratin. I bästa fall skulle några kanske ha kritiserat metoden dock inte målet för återställandet av demokratin.

 

Kuppmakarna besegras

Men något gick fel. Befolkningens och många militärens reaktion var inte inräknat i förberedelserna inför kuppen. Folket började samlas och diskutera vad de skulle göra. Protesterna växte till sig snabbt och mer och mer organiserade. Det hjälpte inte med att kravallpolis försökte slå ner grupper som krävde presidentens återkomst. Man sköt på demonstranter och obeväpnade ungdomar. Sluminvånarna strömmade till centrala Caracas från deras pappersskjul och från deras misär. Folkmassan började inta Caracas, sjungande, skrikande, uppmanande, dansande, beväpnad med påkar och pistoler, allt i en blandning av karneval, uppror, fest och upplopp. Mot kvällen den 12 april nådde hundratusentals beslutsamma Caracasbor president palatset. Deras krav var tydligt. Chavez skulle bli frigiven eller så skulle kuppmakarna få smaka på folkets vrede.

 

Ställda inför valet att skjuta på sitt eget folk eller förena sig med dem valde de militärstyrkorna som hade intagit presidentpalatset att ge efter för folkets krav. Att någonting skulle hända var kanske inte så konstigt. Till skillnad från militären i andra latinamerikanska länder har de venezuelanska militärer inte utbildats i USA i doktrinen om den ”inre fienden”. De flesta officerare kommer inte heller från landets välställda områden utan från fattiga familjer. Soldaterna såg sina mödrar eller andra anhöriga i folkmassan. Det var lätt för militären att välja sida.

 

Kuppmakarna fick fly i panik när soldaterna gick över till folket. Kuppen var över. Några timmar senare återvände president Hugo Chavez och välkomnades av folkmassorna som fyllde Caracas med sina stödrop. Det var den 13 april 2002. Hugo Chavez lovade då att aldrig överge sitt folk, inte ens om det skulle kosta honom livet.

 

Lärdomar av denna händelse

Detta hände för sex år sedan. En händelse som var unikt i Latinamerikas historia. Folket hade i stället för att gett upp eller tappat hoppet gjort motstånd. Trots den mediala blockaden som den nästan totala kontroll över media som oppositionen hade kunde nyheten om kuppen sprida sig snabbt i de fattiga kvarteren. Invånarna hade gett varandra tröst och mod. De samlade mod och beslutsamhet som enda vapen. De hade ingenting att förlora och mycket att vinna. President Chavez var inte ensam som Chiles mördade president Salvador Allende hade varit nästan 30 år tidigare, den 11 september 1973. Och detta var ingen slump. Chavez hade tidigare berättat för venezuelanerna om Allendes heroiska men ensam kamp i Chiles presidentpalats. Venezuelanerna visste vad som väntade dem. Folkets minne är långvarigt.

 

Nya utmaningar

Mycket har blivit bättre i Venezuela sedan den 11 april 2002. Det finns dock mycket kvar att göra. Försöken att utveckla den deltagande demokratin möter motstånd från gamla korrumperade politiker och tjänstemän. Försöken att tillgodose befolkningen grundläggande behov möter motstånd från privata företag som prioriterar exporten i stället för att exempelvis producera livsmedel. De oljebolagen som under decennier har roffat åt sig landets rikedomar undergräver landets demokrati. Det tar tid att bygga upp en media som tjänar befolkningens intressen och som bildar människor i stället för att fylla vardagen med dockusåpor och falsk kultur. Kontinentens integration med utgångspunkt från rättvis handel möter kraftigt motstånd från de utländska intressen som har sina tentakler överallt och som köpt politiker och tjänstemän.

 

Venezuela står inför många hot. Det är mäktiga intressen som vill eliminera allt som har med självständighet och oberoende att göra. Venezuela har att göra med professionella medieterrorister som bakom en demokratisk fasad arbetar dagligen med att undergräva landets institutioner. Propagandan mot Venezuelas förändringsprocess är hänsynslös. Chavez anklagas för allt från kommunistisk diktator till terrorist.

 

Venezuela är hotad eftersom utvecklingen går framåt. Den dagen omvärlden lovordar Chavez då bör befolkningen i Latinamerika bli oroliga för detta skulle innebära att Chavez har gett efter för de transnationella bolagen och dess medlöpare såsom politiker, journalister och andra opinionsbildare. 

 

Att Venezuelas ekonomi växer, att Venezuelas inflytande över befolkningen i många länder växer och får alltmer legitimitet passerar inte obemärkt bland folket i resten av kontinenten eller i resten av världen. Var än Chavez är välkommas han som en hjälte. Det är ingen skillnad om det handlar om arabländerna, Ryssland eller resten av Latin Amerika. Chavez hyllas av folket även i Europa och USA. För folket hyser en intuitiv förståelse för vilka är deras vänner och vilka som vill dem illa, vilka som ljuger för dem. Falska profeter är kortlivade. Chavez har redan varit 10 år vid makten och det är ingen tillfällighet. Det är folket som röstat på honom gång på gång.

 

Det är tusentals venezuelaner och andra latinamerikaner som hat tagit intryck av Venezuelas förändringsprocess. Många har vaknat ur den dvala som högerdiktaturer och den nyliberala dimman hade sänkt dem i.

 

Folk börjar diskutera, hitta alternativa vägar, man accepterar inte att ”historien är slut” eller att ”det inte finns annan väg” som Thatcher och C. Bildt försäkrade på 90-talet. Man börja se sig omkring och man ser att man inte är ensam. Det finns ett alternativ till den kriminella ordningen som nyliberalismen har inrättat i världen.

 

Konspirationsplanerna går vidare.

Därför har de mörka krafterna som verkar i slutna rum fortsatt att konspirera och planera nya angrepp mot Venezuela. Dessa krafter vilar inte. De avskyr inga medel. De har inga skrupler, inga hämningar.

En del kommer från mediavärlden och är etablerade journalister. Andra kommer från stora bolag, från utländska regeringar, från lokala maffiabossar, de finns att hitta i högerorganisationer, i paraply organisationer som säger sig försvara demokrati och mänskliga rättigheter, i frivilliga organisationer som ibland har t o m vänsterinriktningar. Många av dem är finansierade av så kallade biståndsorganisationer, andra har aktivt varit rådgivare åt diktaturer, andra har tillhört dödskvadroner eller stött terroristorganisationer såsom paramilitärer i Colombia eller UCK i Kosovo, alla tror sig besitta ett högre värde. Många av dem samlades i Rosario, Argentina förra helgen. Även Sverige var representerad av Mauricio Rojas.

 

Trots allt detta kommer Venezuela och Latinamerika att gå vidare i sitt sökande av ett nytt samhälle där egen vinning och egoism inte ses som normal. Det är alltfler som inser att mediediktaturen och den ekonomiska diktaturen som råder i världen har omvandlat människor till tanklösa konsumenter av skräp. Nya solidariska värderingar kommer att besegra girigheten och egoismen. Venezuela, Kuba, Bolivia, Ecuador och andra folk visar att detta är möjligt. Men det är inte lätt. Det vet venezuelanerna som den 11 april 2002 besegrade det fösta allvarliga försöket att stoppa deras demokratiseringsprocess. Fler 11 april kommer men fler segrar för folket kommer att bli svaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bush, USA, nyliberalism, neocons, liberaler, bubbla, skojare, nyliberal, Argentina, Latin America, diktatur, höger, Mexiko, Venezuela, maffia, skojare, Venezuela, ALBA, UNASUR; COLOMBIA, Latin Amerika, Ibero Amerika, Ecuador, Chavez, Paramilitärer, FARC, Uribe, Imperialism, USA hegemoni, Terrorismen, statsterrorismen, Alternativa Bolivariana, Bolivar, Frihet åt Amerika, Socialism 20 århundrade, USA, Agencia Bolivariana, Simon Bolivar Studie Center, Dagens Chavez, hands off venezuela, venezuela nalysis, Venezuela, ALBA, UNASUR; COLOMBIA, Latin Amerika, Ibero Amerika, Ecuador, Chavez, Paramilitärer, FARC, Uribe, Imperialism, USA hegemoni, Terrorismen, statsterrorismen, Alternativa Bolivariana, Bolivar, Frihet åt Amerika, Socialism 20 århundrade, USA, Bus,Venezuela, ALBA, UNASUR; COLOMBIA, Latin Amerika, Ibero Amerika, Ecuador, Chavez, Paramilitärer, FARC, Uribe, Imperialism, USA hegemoni, Terrorismen, statsterrorismen, Alternativa Bolivariana, Bolivar, Frihet åt Amerika, Socialism 20 århundrade, USA,Bush, preventivt krig, Imperiet, Imperio, Empire.

%d bloggers like this: