Author Archive

Eftersom Master förvridaren Johan Norberg stänger sina kommentarer får jag publicera detta om Venezuela och Chavez

Posted in Blogroll, Chavez, Latin America, Venezuela, Brazil, Argentina, Chile, Nicaragus, Ecuador, Cuba, Chavez, Ibero America, Alternativa Bolivariana, Bolivar, UNASUR, ALBA, Socialismo siglo 21, Daniel Ortega, Fidel Castro, C, Venezuela on August 4, 2009 by marcleon009

Johan Norberg said: “Venezuela’s increasingly dictatorial president Hugo Chávez has just turned 32 opposition radio and two television stations. At the same time, he wants to push through a law that makes it possible to throw critical journalists in prison.
Now we wait just to see if these 17 Swedish left profiles, SSU: are and Left again to write a petition in support of Chávez and call the attack on the media a step in the democratic direction. As they wrote two years ago:
“We believe that the crucial problem in Venezuela is that a very few multi-millionaires controls the overwhelming part of the media … still dominated the media landscape in Venezuela sharply by a strong criticism against the government, while the vast majority of the population that supports Hugo Chávez has been more difficult to discard heard. ”

NOW my question to the master and paid propagadist (for an economic system which collapsed after all) is:
Can you broadcast radio or TV in Sweden without a permit? Can you broadcast radio or TV without a named and legal publisher? Could Swedes defame someone without penalty? Is not there something in Sweden called Psychological Defense who oversees what is disseminated in the media? Is there not in Sweden rules say that if a media disseminates false or incorrect information must the media company correct the mistake as soon as possible publicaly? Is not there a proposal to censor the Internet in the European Parliament? (by fabricated laws that will give operators the right to select a number of web sites you may subscribe and you are allowed to visit, the so-called Telecom Package) and there are no laws in Sweden (and certainly without support in law) to intercept the telephone and internet communication betwen the citizens. Is it in Sweden allowed agitating people to violently overthrow the elected and constitutional government? Is it allowed in any country in the OECD to make any of those things? The answer is that everyone knows is: NO. But the propagandists, paid and voluntary, useful idiots, hypocrites, and right fanatic (even though their economic neoliberal system collapsed) continue to disseminate their views. But of course this is about Venezuela. A country that the West would like to continue to see without laws, without order, without rules. why? Maybe then the foreign miscreants can act completely free. The freedom they seek and, if necessary, for by force of arms. This is not new. England bombed China apart and together in the name of free trade. The Chinese would indeed buy the English opium!. And so it is today too.

Maybe do you think people around the world do not see this? Maybe they do … or maybe they start slowly notice that all the talk does not match the actual behavior. Venezuela is exporting less oil today than ten years ago, says in Newsweek in July and it is not good or? But no one says it does matter because all the money ended up in foreign companies pockets! What matters for the Venezuelans? and why would something that is in the ground belonging to a foreigner? What is sovereignty? The United States refused to sell to China some installations it regarded as strategic (The Chinese wanted to test that with free trade and received a reply). But Venezuela is a country that you should plunder. Or?

Can you tell me if it is allowed to broadcast radio without having a valid permit from the authorities in Sweden? No, But the tiny Venezuela must allow the miscreants at any time, also with foreign financing to start or operate a radio station or television channel. Venezuela is a country that is doing better without rules and laws or perhaps better so for the foreigners who want to take it back. Note also writings about Venezuela’s’ big defence spending:If you look at the military spending in Latin America is Venezuela on the 4th or 5th place despite the fact that their GDP is the second largest in South America,not including Brazil, but nobody writes about for exemple Chile with almost double so much weapons spendings despite that their economy is just one-fifth of Venezuela, but it clearly: Venezuela is buying from Russians (who had also begin to believe that with free trade) and not from the U.S., and probably not from Sweden or no after that Swedish weapons ended up with the guerrillas in the neighboring country (actually the U.S. contacted Sweden already a few years ago and asked Sweden not to sell arms to Venezuela, more specific Bamse system). Of course, there is no black market in arms and if it did exist, the Swedish companies never participate in such illegal business right? Hehe.

in Swedish…
“Venezuelas allt mer diktatoriske president Hugo Chávez stängde nyss 32 oppositionella radiostationer och två TV-stationer. Samtidigt vill han driva igenom en lag som gör det möjligt att kasta kritiska journalister i fängelse.

Nu väntar vi bara på att få se om dessa 17 svenska vänsterprofiler, SSU:are och vänsterpartister återigen ska skriva ett upprop till stöd för Chávez och kalla angreppet på medierna ett steg i demokratisk riktning. Som de skrev för två år sedan:

“Vi anser att det avgörande problemet i Venezuela är att ett litet fåtal mångmiljonärer kontrollerar den överväldigande delen av massmedia… Fortfarande domineras medialandskapet i Venezuela kraftigt av en stark kritik mot regeringen, medan den stora majoritet av befolkningen som stödjer Hugo Chávez har svårare att göra sig hörd.”

NU min fråga till master och betald propagadisten ( för ett ekonomiskt system som kollapsade ju) är :

Kan man sända radio eller TV i Sverige utan tillstånd? Kan man sända radio eller TV utan ansvarig utgivare? Kan man i Sverige förtala någon utan påföljd? Finns det inte i Sverige något som heter Psykologisk Försvar som övervakar vad som sprids i medierna? Finns det inte i Sverige bestämmelser som säger att om en media sprider falska eller oriktiga uppgifter måste det aktuella mediebolaget rätta till snarast misstaget offentligt? Finns det inte förslag på att censurera internet i det europeiska parlamentet? (genom påhittade lagar som ska ge operatörerna att säja ett visst antal webbsajter som man får abonnera till- den så kallad Telecom Paket) och finns det inte lagar också i Sverige (och helt säkert utan stöd i lag) för att avlyssna medborgarna. Är det i Sverige tillåten att uppvigla folket, för att med våld störta den valda och konstitutionell regeringen? Är det tillåtet i något land inom OECD att göra någon av dem sakerna? Svaret är som alla vet NEJ. Men propagandisterna, betalda och frivilliga användbara idioter, hycklarna och höger fanatiker (trots att deras ekonomiskt nyliberalt system kollapsade) fortsätter att sprida sina åsikter. Men naturligtvis detta handlar om Venezuela. Ett land som Väst gärna vill fortsätta att se utan lagar, utan ordning, utan regler.varför? Kanske för då kan de utländska skojarna agera helt fritt. Den frihet de söker och om nödvändigt inför med vapenmakt. Detta är ingen nytt. England bombade Kina sönder och samman i frihandels namn. Kineserna skulle minsann köpa den engelska opium. Och så är det idag också.

Kanske tror ni att folk runtom om i världen inte ser detta? Kanske de gör… eller kanske börja dem sakta märka att allt prat inte matchar den faktiska agerande. Venezuela exporterar mindre olja idag än för tio år sedan säger man i Newsweek i juli och det inte bra eller? Men ingen säger att det inte spelade roll för allt pengar hamnade i utländska bolags fickor! Vad spelar för roll för Venezuelanerna? och Varför skulle något som ligger i marken tillhöra en utlänning? Vad är suveränitet? Vägrade inte USA att sälja till Kina vissa anläggningar som man betraktade som strategiska (Kineserna ville testa den där med frihandel och fick svar). Men Venezuela är ett land som ska man plundra. Eller? Kan du säga till mig om det är tillåtet att sända radio utan att ha giltigt tillstånd från ansvarig myndighet i Sverige? Nej, just det men lilla Venezuela måste tillåta att vilken skojare som helst, också med utländsk finansiering startar eller driver en radio eller tv-kanal. Venezuela är ju ett land som mår bättre utan regler eller kanske bättre sagt utlänningar som vill äga landet mår bättre av det. Märk också skriverierna om Venezuelas ”stora upprusning” Om man tittar på de militära utgifterna i Latinamerika ligger Venezuela på typ 4-5 plats trots att deras BNP är den andra största i Sydamerika, men ingen skriver om t.e. Chile köper nästan dubbel så mycket vapen torts att deras ekonomi är bara en femtedel av Venezuelas, men det är klart Venezuela köper från Ryssarna (som också hade börja tro den där med frihandel) och inte från USA, och troligen inte från Sverige heller efter att svenska vapen hamnade hos gerillan i grannlandet (USA kontaktade Sverige redan för några år sedan och bad Sverige att inte sälja vapen till Venezuela, mer specifik Bamse systemet). Det finns naturligtvis ingen svart marknad för vapen och om det skulle finnas, skulle Svenska företag aldrig delta i sådana vidriga affärer eller hur? Hehe.

I fall om skojaren och historie förfalskare Norberg skulle läsa detta bifogar jag också ett inlägg från mig som jag tycker är underbar! God läsning skojarna!

Open Letter to Dick “Darth Vader” Cheney about the Economic-Financial Crisis and the PPIP (or PPIF), Please Stop Johan Norberg Right Away!
Posted in Blogroll on April 1, 2009 by marcleon009
Posted in Blogroll on March 26, 2009 by D-Train

Dear Dick,

I write to you seeking some advice. I explain my problem. As you know we had a great time since the 80´s when Ronny took the White House…maybe do you remember all the fun we had with the guys, especially Milton, when we planned how to get out all those idiots and get theirs money. The plan was terrific: tell them that anyone could be rich if they let us to become even richer! It was a master move! Since tell them that if we got even more money some will “trickle down to them” haha and the “positive growth trend” hihi we created with “our own money creation approach” for 30 years ago or “The cash machine” as Milton used to refer it. Oh, Boy what a time!! Great Fun!! I had to recognise that Milton was a genius, R.I.P old boy! What a story!

Anyway, as you probably had heard some stuff had not been working properly the last year. Some of the guys from “the Street” got high with so much easy money and begun to sell some “insurance” to everyone without a penny in reserve, I think that they called the papers CDS or something like that. They got to idea from some Chinese guy that was working with the probability of a kid get cancer, his parents divorced, his best mate killed and his dog poison in the same time…almost zero. So they used the same arguments to sell a lot of those papers to idiots around the world, now saying that the probability that they papers loose all their value was zero, according to the formula! Great idea! READ THE WHOLE ENCHILADA

Well, the problem was, as you know now, that the prices went down…you know I think the guys had a debt mountain of some trillions and had no a single penny… well , no some money they are prepared to take back from the Cayman islands anyway. So we talked with the guys in Washington and told them that they had to pump up some cash or otherwise the whole enchilada would explode in the front of their face! They believe us again the jackasses!! Incredible! I asure you that tall will be fine. The guys from D.C. presented no problem as expected, you know that they are good people, decent people…our people.

No, the problem is that now the idiots from “main street” as we call them now have begun to protest and to ask a lot of questions…Why the government has to support us, where the money is coming from, what about the schools and the pensionfunds and a lot of shit…I’m completely convinced that the idiots that have nothing more to do and are sitting all the day in front of theirs computer surfing and bloging are part of the problem and I think that we have to address this issue rather sooner than later…we can not permit, after lying hundreds of millions in TV stations , newspapers and other stuff, that some frustrated commies take down all this “educational afford”! You know, as a security measure we employed only “people with the right mental disposition” i.e. people that support our way of seeing the world (most of them unfortunately are not “true believers” but only people seeking our gratifications…bonuses they call them now I believe), but the blogers are taking down the charade…We have certainly stop them asap!

Even worst is the fact that some jackass are arguing in public that we had to leave the “free market” works! It is quite worrying that there are some idiots out there that still believe all the crap we talked them. We had successfully pumped up theirs brains with some illusions that those jackasses still defend, but now there are others time my friend! We told the idiots about “free markets” and we talk about something about “democracy” and “liberty”… which of course we mean “liberty of action for us”…as when we talk about “free markets” we mean of course ” free for us” …As you explain for us for long time ago.I don’t remember exactly how we put the whole charade, cause I had at the time a terrible hangover…Well I can tell you that as we own almost all media it was not difficult to pumping out all this bullshit without any problem… But now we are experience some problems with those “hard core” people that still is arguing about “the free market” and other stuff…they are really making a hell for us! They don’t understand that the time for such rubbish is over…We have to stop them before they damage us! This is what happens when you mix idiots with the people that really know what is all about!! I hate those amateurs!

They are talking a lot of crap: That our guys in Washington don’t need to give us some cash, that the “market” is going to solve the whole thing and other bullshit! Ok, we told them to say that the last 30 years and it was working pretty well until it doesn’t… but those idiots don’t understand the point: it was as long as we got the money…and if we don’t get the cash in this way there is not point in continue with the charade! Now, we have to argue that Uncle Sam has to help us for the benefit of everyone and the nation (of course just help us …not take our money and leave us naked) …but those people, the market “liberals”, are really causing us some problems with their rubbish about the “free market”, the “invisible hand” and other stupidity!

I ask you what we can do now. We have certainly shut up those idiots before they damage us seriously and more and more people begin to ask questions!

For instance, lately the mob had begun to ask about the bonuses! That it was too much money and stuff like that…you know…the problem is that before we could tell them that it was necessary to do a “good job”…you know…but now when every idiot knows that we lost control ( and some trillions of dollars) what can we say?

We have to be really creative this time! The piece of art will be to explain to the mob why they have to give us their tax money, without requiring anything from us and respecting the sacred “private property” i.e. our property! Ours banks! and in the same time we get our “well deserved share” of this money!

It will require a lot of inventive talent and audacity. It is because of that I write to you dear Dick.

Sincerely yours

P. Wolfowitz or Wolfi for you…;=)

PS: Say Hello to Donald and “Georgi” when you see them!

PS2: The good news are that last Monday the guys from Washington come with a genial idea how to give us some money without so much questions: they called the giving away for “ Public-private-Investment –Fund” PPIF, I tell you it is a terrific deal. They give us say between 90 and 95 cents for buying something that as most is worth 5-20 cent, but with the face value of 1 dollar. If some idiots pay in the future say 1 dollar and 5 cent, we keep the diff of 10 cent (105-95), this is a 100 % return to our “investment” of 5 cent!! But, here is the magical with the arrangement: if we can not find some jackass that buys the junk paper we have not to pay at all the 95 cent we “borrow” to buy them in the first place!! Genial! All to save the economy (our economy dude) !! Hehe. Ohh these boys in Washington!!

Advertisements

The Great Lie of 2009: End of the Financial Crisis

Posted in Blogroll on July 7, 2009 by marcleon009

Martin Weiss writes: Just as the authorities were touting the “end of the financial crisis,” all heck has broken loose again …

We have a new surge in unemployment, and even without counting those who are excluded from the official numbers, 14.7 million are now jobless, the most since records dating back to 1948. Worse, for the first time since the Great Depression, every single job created after the prior recession has been wiped out.

We have industrial production falling at the same pace as it did in the early 1930s …. and global trade falling at twice the pace of the early 1930s.

We have California — the nation’s most populous state, with the largest GDP and the greatest impact on the entire U.S. economy — collapsing. Continue reading

Wall Street Sets Campaign on ‘Populist Overreaction’. They want the money but not rules.

Posted in Blogroll on June 26, 2009 by marcleon009

June 25 — Wall Street’s largest trade group has started a campaign to counter the “populist” backlash against bankers, enlisting two former aides to Treasury Secretary Henry Paulson to spearhead the effort.

In memos of confidential meetings with top financial executives, the Securities Industry and Financial Markets Association said it began this month the “execution phase” of the operation, which pledges to “embrace change” and accountability. The plan targets policy makers and the media in New York, London, Washington and Brussels and calls for a “city-by-city, grass roots” approach.

The securities industry “must be perceived as part of the solution, which will allow it to better defend against populist overreaction,” the documents, prepared for a June 17 meeting of SIFMA’s board, said. Continue reading

Bank of England Says Financial System Vulnerable to More Shocks

Posted in Blogroll on June 26, 2009 by marcleon009

June 26 — The Bank of England said financial institutions’ losses from the crisis have left them vulnerable to another wave of shocks, including the risk that the economy will stay mired in recession.

“Given their leverage and funding positions, banks in the United Kingdom and internationally will remain sensitive to further shocks for some time,” the central bank said today in London. “If economic recovery were to stall as a result of weak bank lending, losses on assets could rise, further affecting confidence in the banking sector.”

The bank’s biannual financial stability risk assessment follows Governor Mervyn King’s comments that banking problems may make the economy’s escape from recession a “long, hard, slog.” The report today also makes suggestions on regulation changes including greater capital buffers for institutions days before the Treasury unveils its own proposals for a revamp.

“Banks’ balance sheets remain sensitive to any setbacks in recovery in financial markets or real activity,” the bank said. “The economic downturn is still perceived by market participants as the highest risk to financial stability.” Continue reading

Obama invited to join socialism… by Chavez

Posted in Blogroll on June 23, 2009 by marcleon009

Caracas, Jun 18. ABN.- On Thursday, the President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Hugo Chavez Frias, sent an invite to his North American counterpart, Barack Obama, to join the real change of world’s economy: the socialism.

The invitation was sent during his weekly program “Alo, Presidente. Teorico,” during a conversation held with the community of Cacique Tiuna in Caracas about property and the new production concepts in socialism.

The Venezuelan Head of State made reference to one of the strategies implemented by Obama to control the interest rates on credit cards, addressed to protect North American people from the world economic collapse. “I know Obama has good intentions, but I tell you [Obama] come to the socialism. Obama, join the socialism to see if we can truly transform the world.”

Thanks that the socialism arrived in Venezuela and that opportune measures were adopted, “the national economy is healthy, the national banking is healthy compared to other parts in the world,” Chavez assured.

In this sense, he reiterated to Obama that “the capitalism is world’s perdition.”

Delegations for the VI Alba Summit arrive in Venezuela

Posted in Blogroll on June 23, 2009 by marcleon009

Caracas, Jun 23. ABN.- Since Monday afternoon, the delegations that will attend to the VI Extraordinary Summit of the Bolivarian Alternative for the People’s of Our America (Alba) began to arrive in Venezuela. The event will take place in Maracay, Aragua state (north-central region of Venezuela), on June 24.

The Summit is going to be held to welcome three new countries that are joining this regional integration mechanism: Ecuador, Saint Vincent and the Grenadines, and Antigua and Barbuda. Continue reading

Aggressive attitude of media outlets repeats in countries with progressive presidents

Posted in Blogroll on June 23, 2009 by marcleon009

Caracas, Jun 22 ABN.- The aggressive attitude of the private media outlets repeats in the countries in which have been elected progressive presidents, affirmed the Venezuelan journalist Eleazar Diaz Rangel, on an article published on Sunday.

The journalist said that the relation between media outlets and government that exist in Venezuela since ten years ago with the election of president Hugo Chavez repeats as there have been elected governments with similar characteristics. Continue reading

%d bloggers like this: